La revaloració constant del patrimoni i la seva seguretat només s’aconsegueixen amb una gestió realment seriosa i eficaç. A Cohabitar Gestió, ens encarreguem de realitzar tots aquells tràmits que comporta la gestió integral del seu patrimoni, per obtenir-ne la màxima rendibilitat i optimització, tot sota la responsabilitat de l’administrador de finques col·legiat.

Gestió administrativa i econòmica

Realitzem tots els tràmits necessaris per a què no s’hagi d’ocupar ni preocupar del seu immoble.

 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Gestió, seguiment i control d’impagats
 • Gestió de l’augment del cost de vida i, repercussió d’obres i costos dels serveis als arrendataris en lloguer
 • Supervisió de pagaments (impostos, taxes, arbitris, serveis i subministraments, així com també obres i reparacions)
 • Revisió final de liquidacions mensuals
 • Seguiment i control dels sinistres, fins a la seva liquidació total per la companyia d’assegurances

Gestió comercial

Centralitzem tota la gestió comercial del seu immoble i, fem d’intermediari entre el propietari i l’inquilí per optimitzar el lloguer de la seva propietat.

 • Assessorament a propietaris per una millor rendibilitat
 • Valoració del lloguer dels seus immobles
 • Gestió publicitària adequada per a cada producte
 • Recerca i selecció d’inquilins potencials
 • Confecció de contractes de lloguer
 • Tramitació d’altes dels subministraments
 • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat i butlletins de subministres
 • Servei de lloguer garantitzat

Gestió de manteniment i obres

Ens ocupem que els seus immobles compleixin les normatives vigents. Amb això aconseguim revalorar la seva propietat, reduir costos i una major seguretat.

 • Obres de manteniment i rehabilitació d’edificis
 • Obres i actuacions d’adequació a normatives d’instal·lacions i serveis
 • Atenció d’incidències del dia a dia en matèria d’obres i manteniment
 • Visites a les finques per un control en l’execució de les obres
 • Tramitació d’ajudes en la rehabilitació

En tots els casos, se sol·licitaran pressupostos de les actuacions a realitzar sense cap compromís, per a l’aprovació de la propietat.


Oficina 24h Virtual

Per a més comoditat, posem a la seva disposició l’Oficina 24h Virtual, on podrà consultar en línia durant 24 hores, tota la documentació referent al seu immoble. A més, podrà realitzar les següents gestions:

 • Consultar les liquidacions, actes i pressupostos
 • Notificar i solucionar incidències d’una manera ràpida i eficaç
 • Sol·licitar certificats i documents
 • Connector.

  Gestión administrativa y económica

  Realizamos todos los trámites necesarios para que no se tenga que ocupar ni preocupar de su inmueble.
  Emisión y cobro de recibidos
  Gestión, seguimiento y control de impagados
  Gestión del aumento del coste de vida y repercusión de obras y costes de los servicios a los arrendatarios en alquiler
  Supervisión de pagos (impuestos, tasas, arbitrios, servicios y suministros, así como también obras y reparaciones)
  Revisión final de liquidaciones mensuales
  Seguimiento y control de los siniestros, hasta su liquidación total por la compañía de seguros

 • Connector.

  Gestión comercial

  Centralizamos toda la gestión comercial de su inmueble y hacemos de intermediario entre el propietario y el inquilino para optimizar el alquiler de su propiedad.
  Asesoramiento a propietarios para mejorar la rentabilidad
  Valoración del alquiler de sus inmuebles
  Gestión publicitaria, adecuada para cada producto.
  Selección de inquilinos potenciales
  Confección de contratos de alquiler
  Tramitación de altas /cambio de titularidad de los suministros
  Tramitación de la cédula de habitabilidad y boletines de suministros
  Servicio de alquiler garantizado

 • Connector.

  Gestión de mantenimiento y obras

  Nos ocupamos que sus inmuebles cumplan las normativas vigentes. Con esto conseguimos revalorizar su propiedad, reducir costes y una mayor seguridad
  Obras de mantenimiento y rehabilitación de edificios
  Obras y actuaciones de adecuación a normativas de instalaciones y servicios
  Atención de incidencias del día a día en materia de obras y mantenimiento
  Visitas a las fincas para controlar la ejecución de las obras.
  Tramitación de ayudas en la rehabilitación

 • Connector.

  Oficina 24h Virtual

  Para más comodidad, ponemos a su disposición la Oficina 24h Virtual, donde podrá consultar en línea durante 24 horas, toda la documentación en lo referente a su inmueble. Además, podrá realizar las siguientes gestiones:
  Consultar las liquidaciones, actas y presupuestos
  Notificar y solucionar incidencias de una manera rápida y eficaz
  Solicitar certificados y documentos

Arquitectura, Enginyeria i Serveis Energètics.

 • Cèdula d’Habitabilitat
 • Certificat d’Eficiència Energètica
 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lació Elèctrica
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica
 • Inspecció Tècnica d’Edifici
 • Llibre de l’Edifici
 • Projectes d’Obra de Rehabilitació d’Edificis
 • Tramitació de Subvencions per a la Rehabilitació d’Edificis
 • Optimització de Factura Elèctrica de Comunitats


Garanties per lloguer. Protegim pisos, oficines, naus, garatges i parcel·les.Assessorament en assegurances. Planteja’ns la teva situació i busquem el producte que millor s’adapti a les teves necessitats en cobertures i preus: llar, comunitats, decessos, vides, empresa, etc .

[WPL]